Genkai & Marine Area

Genkai & Marine Area

Name Place
Yobuko Morning Market Karatsu Yobuko
Narukami-No-Sho Store Karatsu Nanayama
Marine Center Osakanamura Hamatama Karatsu
Nagoya Castle Ruins and Saga Prefectural Nagoya Castle Museum Chinzei Karatsu
Udono Stone Buddha Statues Karatsu Ouchi
Karatsu Castle Karatsu
Tajima Shrine Karatsu Yobuko
Karatsu Kunchi Festival Karatsu
Karatsu-Yaki Ware Karatsu
  • Hi-res4K SAGA
  • SAGA TRAVEL CALL CENTER
  • Kyushu Expressway Pass
  • KYUSHU-SAGA International AIRPORT
  • Saga Trip Genius YouTube Channel
  • Saga Tourism Brochure